Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen organisaties behorend tot C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. en de deelnemers, hierna te noemen deelnemer.

2.Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot de opleidingen, cursus of modules, die worden uitgevoerd door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. ten behoeve van deelnemer.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van deelnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene Voorwaarden, met uitzondering van de nietige/vernietigde bepalingen, volledig van kracht.

3.Aanbieding en aanvaarding
3.1 Een overeenkomst tussen de deelnemer en C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V., onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. een schriftelijke of digitaal aanmeldingsformulier heeft ontvangen, de ontvangst heeft bevestigd en de hieraan verbonden kosten door de deelnemer volledig zijn voldaan.

3.2 Alle overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.

3.3 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde opleiding, cursus of module of welke overeenkomst dan ook, dan is C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

4.Uitvoering van module / cursus / opleiding
4.1 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zal de opleiding, module en of cursus uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

4.2 Een opleidingen, module of cursus wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V..

4.3 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de deelnemer kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de deelnemer zijn voor rekening van deelnemer. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.4 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. beschikt over een klachtenregeling. Deze is desgewenst op te vragen.

4.5 Modules zijn niet los van elkaar te volgen en dienen als één geheel te worden gevolgd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

5. Medewerking deelnemer
5.1 Deelnemer dient volledige en tijdige medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. gesloten overeenkomst en aangeboden opleiding / module en cursus.

5.2 Deelnemer zal C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien deelnemer niet voldoet aan deze informatieplicht komen alle daaruit voorvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer.

5.3 Inzet van deelnemer ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.

5.4 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. is, vrij een gelijkwaardig gekwalificeerde docent in te zetten.

6.Garantie
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de overeenkomst. Op C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. rust terzake een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

7.Intellectuele eigendom
7.1 Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is, heeft en behoudt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte opleidingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en overige verstrekte informatie. Deze stukken blijven haar/hun eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of aangewend, ongeacht of bij de deelnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

7.2 Het staat deelnemer niet vrij, ongeacht deelname of niet, om soortgelijke opleiding/cursus/modules al dan niet met referentie naar, volgens of conform de (gedeelten van de) methode van Dietmar Krämer aan te bieden of te (doen) geven al dan niet tegen betaling en/of om niet.

7.3 Er is geen enkel recht of verplichting te ontlenen aan de opleiding / module / cursus en ieder handelen van de cursist is voor zijn eigen rekening en risico. De deelname rechtvaardigt niet tot wedergeven van de cursusinhoud en het uitgereikte cursusmateriaal aan derden. Deelnemer gaat onvoorwaardelijk akkoord dat niets uit de opleiding / module / cursus en het uitgereikte cursusmateriaal mag worden verstrekt aan derden op welke wijze dan ook. Deelnemer gaat voorts onvoorwaardelijk akkoord dat niets mag worden overgenomen uit de opleiding, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Deelnemer gaat verder onvoorwaardelijk akkoord dat niets verspreid mag worden, gedupliceerd of welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteursrechthebbende, zijnde C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.. Deelnemer gaat tot slot onvoorwaardelijk akkoord dat niets uit de opleiding/module/cursus mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch, digitaal of mechanisch. Het uitgereikte materiaal wordt slechts in bruikleen gegeven aan de student en mag het uitgereikte studiemateriaal uitsluitend gebruiken tijdens het uitvoeren van haar/zijn praktijk. Het eigendom van alle studiematerialen is en blijft van Madeleine Meuwessen en Micha Meuwessen.

7.4 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker (C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.) zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. Het is het deelnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

7.5 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker (C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.) tot stand gebrachte cursusmateriaal [verstrekte opleidingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en overige verstrekte informatie] en/of (elektronische) bestanden blijven eigendom van gebruiker (C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.), ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7.6 Al het door gebruiker verstrekte cursusmateriaal, zoals [verstrekte opleidingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en overige verstrekte informatie ] en/of (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de deelnemer te worden gebruikt in de uitoefening van zijn praktijk. Deze mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker (C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.) worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 7.7 Indien de deelnemer zijn praktijk staakt, dient hij al het aan gebruiker (C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.) in eigendom toebehorende cursusmateriaal dat hij onder zich heeft, zoals (onder meer maar niet uitsluitend) [verstrekte opleidingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en overige verstrekte informatie ] binnen zeven dagen aan gebruiker (C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.) te retourneren.

7.8 Zonder specifieke, uitdrukkelijke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is deelnemer gehouden de aan hem in het kader van deze opleiding verstrekte informatie en alle eventuele vermenigvuldigingen daarvan op eerste schriftelijk verzoek van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V., binnen één week na dagtekening, aan C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. te retourneren op straffe van een vergoeding van € 100,00 per dag dat de deelnemer hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor deelnemer aansprakelijk is, van haar te vorderen.

8.Aansprakelijkheid
8.1 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. en/of aan haar gerelateerde medewerkers en/of docenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de deelnemer de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. en/of Dietmar Krämer in praktijk tot uitvoering brengt.

8.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. te ontvangen bedrag voor de desbetreffende opleiding / module / cursus met een maximum van € 750,- (zevenhonderdenvijftig euro).

8.3 Iedere aansprakelijkheid van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. en de deelnemer, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V..

8.4. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of (bedrijfs)gebouwen van deelnemer bevinden.

9. Vergoeding 9.1 Aan de deelnemer wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de op de website vermelde kosten en vermeld staan op de inschrijfformulieren.

9.2 Bedragen worden vermeld exclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven.

10. Betalingscondities
10.1 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. brengt het totale bedrag van de opleiding / module / cursus in rekening door middel van een factuur. Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen de door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verzonden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum en [indien mogelijk] maximaal veertien dagen voor aanvang van de opleiding / module / cursus te zijn bijgeschreven op het op de factuur genoemde rekeningnummer, bij gebreke waarvan de deelnemer geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. aan de deelnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad.1% per maand.

10.2 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van deelnemer te verlangen.

10.3 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. is gerechtigd om, indien deelnemer in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de recht op deelname op te schorten.

10.4 De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de deelnemer in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van deelnemer wordt gelegd, wanneer deelnemer in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van deelnemer wordt ontbonden, dan wel wanneer deelnemer indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.

10.5 C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van deelnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de deelnemer verschuldigd in ieder geval wanneer C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Deze bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 350,00.

10.6 Indien C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van deelnemer.

10.7 De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

10.8 Van toepassing is de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

11. Annulering door C.I.N.T. Benelux Opleidingen
11.1 Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zich het recht voor de module / cursus te annuleren. Het eventueel betaalde factuurbedrag wordt volledig gerestitueerd binnen 14 dagen.

12. Wettelijke bedenktermijn
12.1 Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat gebruiker (C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.) de inschrijving aan de deelnemer bevestigd heeft (herroepingsrecht). De deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per aangetekende post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat hij de overeenkomst wil ontbinden. Deze annulering is kosteloos.

12.2 Indien de cursus met instemming van de deelnemer aanvangt voordat de bedenktermijn van veertien dagen is afgelopen, is het recht op zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden vervallen. Alsdan kan deelnemer geen gebruik meer maken van het recht om zonder opgave van reden te ontbinden.

13. Annulering door deelnemer
13.1 Mocht de deelnemer door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de cursus waarvoor deze zich heeft ingeschreven, dan dient deze dit onverwijld schriftelijk kenbaar te maken (aangetekende post).

13.2 Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de cursus wordt € 27,50 administratiekosten in rekening gebracht.

13.3 Bij annulering korter dan twee maanden, maar langer dan één (1) maand voor aanvang van de module / cursus / opleiding wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

13.4 Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de module / cursus / opleiding wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

14. Gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging
14.1 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de cursist vindt geen restitutie van de factuur plaats.

15.Overmacht
Bij overmacht heeft C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.. ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

16.Ontbinding
16.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens deelnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. richt, zal hij te allen tijde eerst C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen deelnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

16.2 Indien C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan deelnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. verrichte prestaties en heeft C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

16.3 Indien de deelnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de deelnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen (onder meer in geval van faillissement e.d.), is C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. gerechtigd om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden.

17. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Externe docenten tekenen een geheimhoudingsverklaring.

18.Toepasselijk recht en forum
De rechtsverhouding tussen C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. en de deelnemer is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van C.I.N.T. Opleidingen B.V..

VOORWAARDEN

 

Algemene internet voorwaarden
Toegang tot en gebruik van de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website(s) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website(s) worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de website(s) van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. . Door contact te leggen en te behouden met de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website(s) stem je in met deze voorwaarden.

De websites en alle informatie, beelden, merken, logo´s, iconen met betrekking tot C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website bekende gegevens. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. kan echterniet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor om de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Aansprakelijkheid
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website(s) of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website(s).

Vrijwaring met betrekking tot beschikbare documenten en software op deze website
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op deze website(s) mocht(en) plaatsvinden.

Links
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website(s) bevat(ten) links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. evenmin verantwoordelijkheid dragen. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. gezien als een service en niet als een vereiste.

Module data & aanmelding
Verandering van moduleprijs, locatie, module-data, onder voorbehoud. Het is voor iedere C.I.N.T. therapeut(e) zijn/haar eigen verantwoording zich aan te melden voor de (verdiepings)module(s).

Copyright informatie

Op de website van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. zijn auteursrechten van toepassing. Dat wil zeggen dat het niet geoorloofd is om de website of de inhoud daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te repliceren op welke wijze dan ook al dan niet voor commerciëel gebruik. Wilt u gebruik maken van informatie op onze sites die verder gaan dan alleen het prive gebruik, dan heeft u hier dus schriftelijke toestemming voor nodig. Neem in een dergelijk geval contact op met C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.. Het geheel van de inhoud, afbeeldingen, pagina´s, scripts, en iconen van de C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V. website zijn het exclusieve eigendom van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.. Overige afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets van de website mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.. Het ontwerp en de techniek van de website is eigendom van C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.

Bedrijf
C.I.N.T. Benelux Opleidingen B.V.
Kamer van Koophandel: 34217406
BTW nummer: NL8142.68.882.B01

Authenticiteit
Volgens door ons ontvangen informatie worden er in Nederland en België cursussen & opleidingen gegeven volgens de Nieuwe Therapieën van Dietmar Krämer. Madeleine en Micha Meuwessen zijn echter als enige bevoegd en geauthoriseerd door Dietmar Krämer om deze opleiding in de Benelux te geven.

Benelux handelsmerk
Dietmar Krämer® is een geregistreerd handelsmerk.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Klachtenregeling
Klachtenregeling

© Copyright - 2024 - C.I.N.T. Benelux Opleidingen BV | Erkende Opleiding, Erkende Bach bloesem opleiding, erkende bach cursus met etherische oliën, edelstenen, metalen, kleuren en klanken volgens Dietmar Krämer

menu